CƠ SỞ VẬT CHẤT

- C¬ së vËt chÊt cña nhµ tr­êng đã đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 cụ thể có 11 phòng học và 9 phòng chức năng. Các phòng hịc và phòng chức năng được trang bị đầy đủ các trang thiết bị tối thiểu phụ vụ cho công tác nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ.

- Có đủ các hạng mục cụ thể như : Khu vườn cổ tích, khu bể cát bể nước, khu vườn rau vườn hoa của trẻ, khu vui chơi giao thông, thư viện xanh, thư viện thân thiện, chợ quê và 01 vincoms thu nhỏ. Nhà vòm thay thể phòng phát triển thể chất... Các hạng mục đều được trang bị đấy đủ các trang thiết bị vui chơi và học tập của trẻ.