CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hồng Tiến, ngày 01 tháng 09 năm 2019

HỢP ĐỒNG

"Về việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh

 năm học 2019 - 2020"

 

Số: 09/HĐ

 

      Căn cứ Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 và Thông tư Số: 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ y tế và Bộ tài chính về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

         Căn cứ Nghị định số: 146/2018/NĐ-CP, ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính Phủ về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

        Căn cứ thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế, Bộ giáo dục và Đào tạo về công tác Y tế trường học;

       Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-LN ngày 28/9/2018 của Sở Y tế - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình; Kế hoạch số 288/KH-LN ngày 17/10/2018 của TTYT và Phòng GDĐT huyện Kiến Xương về việc thực hiện "công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh”

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của trường học và trạm y tế xã trên địa bàn;

Hôm nay,  ngày ….. tháng …. năm 20… tại Trường mầm non Hồng Tiến

chúng tôi gồm:

A- THÀNH PHẦN:

          I-  BÊN A:  Trường Mầm non Hồng Tiến

          - Họ và tên: Trần Thị Nhuần

          - Chức vụ: Hiệu Trưởng

          - Đơn vị:Trường mầm non Hồng Tiến

          - Số điện thoại liên hệ : 0975353957

          II- BÊN B:  Cán bộ y tế xã Hồng Tiến

          - Họ và tên : Bùi Văn Quân

          - Sinh ngày 19/01/1962

          - Số CMT: 0340620033713     cấp ngày 21/11/2016    Nơi cấp : Cục cảnh sát

          - Chức vụ: Trạm trưởng trạm y tế xã

          - Chứng chỉ  hành nghề số: 0003968 cấp ngày 19 tháng 11 năm 2014

          - Đơn vị công tác : Trạm Y tế xã Hồng Tiến

          - Số điện thoại liên hệ : 0975141549

Sau khi thảo luận hai bên đã thống nhất ký kết hợp đồng và cam kết tổ chức thực hiện công tác CSSKBĐ cho học sinh.

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh tại trường Mầm non Hồng Tiến.

Điều 2: Trách nhiệm của các bên

1- Trách nhiệm của nhà trường.

- Chủ động phối hợp với cán bộ y tế  hợp đồng tổ chức thực hiện các hoạt động CSSKBĐ cho học sinh.

- Thành lập Ban chỉ đạo công tác YTTH của trường

 - Xây dựng kế hoạch CSSKBĐ ngay từ đầu năm học.

- Cử cán bộ trực tiếp phụ trách công tác YTTH của trường.

- Bố trí một phòng y tế theo quy định: dụng cụ chuyên môn, thuốc thiết yếu cần thiết phù hợp với lứa tuổi phục vụ cho công tác sơ cấp cứu chăm sóc sức khỏe học sinh tại trường.

- Thực hiện đầy đủ các Quy chế, Quy định, Tiêu chuẩn vệ sinh Trường học do Bộ Y tế, Bộ GDĐT ban hành.

- Đáp ứng công tác kiểm tra, giám sát của cấp trên.

- In ấn hệ thống sổ sách quản lý sức khỏe học sinh.

- Chủ động, đề xuất, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác YTTH.

- Phối hợp với cán bộ hợp đồng của trạm  y tế tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền để bảo đảm nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.

-  Phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh hàng năm theo hướng dẫn của liên ngành YT-GDĐT.

2- Trách nhiệm của cán bộ hợp đồng của trạm y tế.

- Cung cấp đầy đủ văn bằng chứng chỉ hành nghề phô tô công chứng lưu lại ở trường.

- Phụ trách công tác CSSKBĐ và phối hợp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, giáo viên tại trường theo quy định tại điều 9, điều 10 của thông tư 13/2016/TTLT-BHYT- BGDĐT ngày 12/05/2016 quy định về công tác Y tế trường học.

- Phối hợp với nhà trường tổ chức: kiểm tra sức khỏe đầu năm, định kỳ cho học sinh để đánh giá tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe học sinh; Thường xuyên theo dõi sức khỏe giáo viên, học sinh, phát hiện giảm thị lực, cong vẹo cột sống, bệnh răng miệng, rối loạn sức khỏe tâm thần và các bệnh tật khác để xử trí; Sơ cứu, cấp cứu theo quy định hiện hành của Bộ Y tế; Tư vấn cho học sinh, giáo viên, cha mẹ của học sinh các vấn đề liên quam đến bệnh tật, hướng dẫn cho học sinh biết tự chăm sóc; Phối hợp các chiến dịch tiêm chủng, uống vắc xin phòng bệnh cho học sinh; Tuyên truyền các vấn đề về giáo dục sức khỏe, phòng chống bệnh tật, tai nạn thương tích; Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh; dập dịch kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra; Triển khai các chương trình y tế phong trào vệ sinh phòng bệnh, tăng cường hoạt động thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng môi trường không khói thuốc, không sử dụng đồ uống có cồn và các chất gây nghiện; Kiểm tra, giám sát thực hiện công tác CSSKBĐ cho học sinh.

- Phối hợp với nhà trường ghi chép hoàn thiện hệ thống sổ sách vào sổ khám bệnh, sổ theo dõi sức khỏe học sinh, sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe học sinh, thống kê báo cáo theo quy định của ngành.

- Thời gian làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

- Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí cho cán bộ công tác CSSKBĐ cho học sinh theo văn bản hướng dẫn của liên ngành YT-GDĐT-BHXH.

- Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh hoặc khó khăn gì hai bên cùng trao đổi bàn bạc phối hợp để thực hiện. Nếu vượt khả năng của hai bên thì báo cáo về Ban chỉ đạo liên ngành YT-GDĐT để giải quyết.

- Hợp đồng làm việc có hiệu lực từ ngày ký.

Hợp đồng  được thông qua hai bên đều nhất trí thực hiện lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và gửi về Phòng Giáo dục 01 bản, Trung tâm y tế 01 bản, BHXH 01 bản.

                ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                          ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

                BÙI VĂN QUÂN                                                                                          TRẦN THỊ NHUẦN